Gradua is een professionele organisatie met een enthousiast, ambitieus en gedreven team dat wordt geleid door orthopedagogen, onderwijspsychologen en ervaren onderwijsbevoegde docenten. We zijn groot fan van pubers en kinderen en genieten van hun eigenwijze kijk op de wereld. Naast huiswerkbegeleiding, bijlessen en trainingen ondersteunen wij scholen door het bieden van oplossingen op maat.
Gradua is met 11 locaties, 14 onderwijsspecialisten en meer dan 120 universiteitsstudenten de grootste huiswerkbegeleider in Overijssel. Gradua is gespecialiseerd in gepersonaliseerde huiswerkbegeleiding.

Wat kunt u van GRADUA verwachten?

Individuele kijk & Positieve mindset
Een positieve mindset en openstaan voor het leren zijn belangrijk voor goede leerprestaties. Wij gaan altijd uit van de mogelijkheden en potentie van de leerlingen. We zijn enthousiast, denken mee, geven opbouwende feedback en beschouwen fouten als leermomenten. Daarnaast staan we voor persoonlijke aandacht en wordt het aanbod altijd afgestemd op het tempo en het niveau van de leerling. We helpen leerlingen om:

  • eigenaarschap te nemen over hun leren;
  • te ontdekken hoe leren voor hen het beste werkt;
  • een cultuur in de klas creëren waarin de norm is om te praten over leeraanpak;
  • vaardig te worden in slimme leertechnieken;
  • hun eigen drives en talenten ontdekken;
  • beter voorbereid te zijn op het vervolgonderwijs;

Kwaliteit, Kennis & Kunde
Voor ons is kwaliteit één van de belangrijkste zaken. We dragen er zorg voor dat de kwaliteit van de geboden diensten altijd voldoet aan onze hoge eisen. Wij hebben de kennis en ervaring in huis om iedere leerling optimaal te ondersteunen. Ons personeel is geschoold om de juiste begeleiding te bieden.

Openheid  & Communicatie
We houden van open en eerlijk! Gaat het goed? Super! Gaat het minder vlot dan verwacht? Dan hoort u dat ook van ons. Door regelmatige voortgangsgesprekken en open communicatie dragen we zorg voor een optimale begeleiding van onze leerlingen in samenwerking met jullie.

Onze vestigingscoördinatoren

Mirella de JongMirella de Jong
Vestigingscoördinator Bonhoeffer College Enschede, locatie Bruggertstraat

Docent en Sociaal Pedagoog (BA)

Onderwijs zit me in het bloed
Vanuit mijn passie voor het werken met leerlingen heb ik na de HBO-PABO volledig gericht op ondersteunen en coachen van kinderen met leer-, ontwikkelings- of gedragsproblemen. Wat ik hierin heb meegekregen is dat elk kind uniek is en dat er met aandacht en respect met deze diversiteit omgaan dient te worden. Het beste in hen naar boven halen geeft mij motivatie en voldoening.
Als moeder van twee leerlingen op de middelbare school weet ik uit de praktijk hoe leerlingen omgaan met het huis- en leerwerk. Ieder kind is weer gebaat bij andere aanpak. Ik probeer ze inzicht te geven in wat hun verantwoordelijkheden zijn, hulp te bieden bij het plannen en het maximale uit hen zelf te halen.

Laurissa ten VoordeLaurissa ten Voorde
Vestigingscoördinator Bataafs Lyceum, Hengelo

Human Resource and Talent developer (BA)

Tijdens mijn opleiding werd mij de unieke kans aangeboden om stage te lopen bij het decanaat. Nooit had ik gedacht, dat ik hier mijn passie voor het onderwijs zou ontdekken! Ik vond het geweldig om met de leerlingen te praten, ze te begeleiden en te helpen. Tijdens een leerzame stage bij het ROC van Twente heb ik leerlingen geholpen met het vinden van een nieuwe opleiding. Dit gebeurde aan de hand van klassikale lessen, stages, gesprekken en persoonlijke begeleiding. Terwijl ik werkte aan mijn afstudeerscriptie ben ik begonnen met het geven van bijles. Eerst een op een en daarna voor een klas, waarbij ik huiswerkbegeleiding en vakinhoudelijke begeleiding heb gegeven.

Als vestigingscoördinator focus ik me op maatwerk, het geven wat elke leerling nodig heeft en ze motiveren.
.

Jannie Kroese-Bouwhuis
Vestigingscoördinator Jacobus Fruytier scholengemeenschap, locatie Rijssen

Docent en Master Educational Needs (M)

Na veel jaren met plezier in het Primair Onderwijs werkzaam te zijn geweest, ben ik in 2015 gestart met de MEN (Master Educational Needs) studie. In 2017 heb ik deze studie succesvol afgerond. Ik heb voor deze studie gekozen om de Wet op het Passend Onderwijs, vorm te kunnen geven. Ik hoop de verworven kennis en vaardigheden in te kunnen zetten bij het Gradua huiswerkinstituut.
Iedere leerling is uniek. Het is boeiend te ontdekken op welk ontwikkelingsniveau de leerling zich bevindt en wat de leerling nodig heeft om de volgende stap in het ontwikkelingsproces te kunnen zetten. Te denken valt aan; hulp bij huiswerkplanning wat betreft inhoud en tijd, voorkennis ophalen, een veilige en rustige leerplek bieden, zelfvertrouwen vergroten, motiveren, controleren, samenwerken, structuur bieden, stimuleren enz.. Samen met de leerling, ouders, docenten en begeleiders proberen we reële en haalbare doelen te stellen en te bereiken. Hierbij wordt recht gedaan aan de interesses en talenten van iedere leerling.
Ik vind het van belang dat bij het werken en leren, “willen, denken en doen” samenkomen. (Werken en leren met hart, hoofd en handen.)
Op deze manier is leren een motiverende en in toenemende mate een zelfstandige bezigheid.


Huiswerkbegeleiders:

Onze huiswerkbegeleiders zijn gespecialiseerd in een bepaald vak of vakgebied, profiel of richting.
Ze hebben een VWO-diploma op zak en volgen op dit moment een universiteit (Twente of Nijmegen) of de Saxion Hogeschool in Enschede.
Overhoorders:
Onze overhoorders zijn talentvolle leerlingen van het Vwo. Deze leerlingen presteren bovengemiddeld en zijn als zodanig geselecteerd door Gradua Huiswerkbegeleiding.

Onze visie

Leerlingen tijdelijk op maat begeleiden met hun huiswerk door het bieden van structuur en inhoud om zo tot een maximaal schoolresultaat te komen.
Het is bij Gradua Huiswerkbegeleiding mogelijk om huiswerk te maken in een prettige omgeving en onder deskundige begeleiding.

De overgang van basisschool naar de middelbare school is voor veel leerlingen een lastige opgave. Ruim veertien verschillende vakken en veel huiswerk zorgen ervoor dat deze jonge kinderen vaak niet overzien aan welk vak en hoe zij moeten beginnen. Zelfs het correct gebruiken van de schoolagenda wordt vaak als lastig ervaren. Wij helpen de kinderen op weg en leren hun hoe zij het beste kunnen leren.

slider6

Het huidige onderwijs gaat -met name in de bovenbouw- uit van zelfwerkzaamheid van leerlingen. Middenin de pubertijd wordt een grote mate van zelfstandigheid van leerlingen gevraagd, iets wat niet alle kinderen even goed aankunnen. Daarnaast biedt de huidige maatschappij veel afleiding in de vorm van (spel)computers, smartphones en social media.

Voor al onze leerlingen geldt dat het controleren van het huiswerk, het bieden van structuur en het helpen plannen meestal voldoende is om de schoolresultaten aanzienlijk te verbeteren.